تور های ویژه تور های خارجی

تور های ویژه

استانبول
هوایی

توراستانبول هوایی نوروز۹۸

7 شب
قیمت 4/350/000 تومان
مارماریس

مارماریس زمینی نوروز۹۸

5 شب
قیمت 3/350/000 تومان
کوش داسی

زمینی کوش آداسی نوروز۹۸

5 شب
قیمت 2/450/000 تومان
ایتالیا

تورایتالیا ۷ روزه

7 روزه
قیمت 1290یورو+هزینه بلیت تومان
مجارستان

تورمجارستان نوروز۹۸

7 روزه
قیمت 1250یورو+هزینه بلیت تومان
اسپانیا

توراسپانیا نوروز۹۸

7 روزه
قیمت 1390 یورو +هزینه بلیت تومان
فرانسه

تور فرانسه نوروز۹۸

7 روزه
قیمت 1240 یورو + هزینه بلیت تومان
ارمنستان
زمینی

تور زمینی ارمنستان ویژه کریسمس

3 شب و 4 روز
قیمت 70 دلار + 380000 تومان تومان
تورزمینی باکو نوروز۹۸
4 شب
تهرانباکو
قیمت 2/995/000 تومان
توراستانبول هوایی نوروز۹۸
هوایی
7 شب
استانبول
قیمت 4/350/000 تومان
مارماریس زمینی نوروز۹۸
5 شب
تهرانمارماریس
قیمت 3/350/000 تومان
زمینی کوش آداسی نوروز۹۸
5 شب
تهرانکوش داسی
قیمت 2/450/000 تومان
تورایتالیا ۷ روزه
7 روزه
تهران و اصفهانایتالیا
قیمت 1290یورو+هزینه بلیت تومان
تورمجارستان نوروز۹۸
7 روزه
تهران و اصفهانمجارستان
قیمت 1250یورو+هزینه بلیت تومان
توراسپانیا نوروز۹۸
7 روزه
تهران و اصفهاناسپانیا
قیمت 1390 یورو +هزینه بلیت تومان
تور فرانسه نوروز۹۸
7 روزه
تهران و اصفهانفرانسه
قیمت 1240 یورو + هزینه بلیت تومان
تور زمینی ارمنستان ویژه کریسمس
زمینی
3 شب و 4 روز
تهران و اصفهانارمنستان
قیمت 70 دلار + 380000 تومان تومان
توراستانبول پرواز ترکیش از اصفهان
هوایی ترکیش
3 شب
اصفهاناستانبول
قیمت 2/930/000 تومان

هتل های ویژه